Pages Navigation Menu

Sharaf Mechelen

Over ons

Sharaf vzw, is een vereniging die opgericht is in juni 2009, en die enerzijds een brug wil vormen tussen “alle” Mechelaars en anderzijds een bijdrage leveren aan de Mechelse samenleving. Sharaf vzw wil werken aan het samenleven in diversiteit en tevens het imago van de Islam verbeteren en sensibiliseren. Het bestuur van Sharaf bestaat uit 6 hoogopgeleide bestuursleden (Evenveel vrouwen als mannen en zowel Moslims als andersgelovigen met aan het hoofd een vrouwelijke voorzitter) die mee aan de wieg staan van het ontstaan van Sharaf. Alle 6 hebben ze de kans gekregen om te studeren en deze kans willen ze tevens ook met anderen delen door als voorbeeld te fungeren, voor zowel de oudere als de jonge Mechelse generatie, door een “multicultureel” platform creëren.

 

Wat vooraf ging
Eind 2008 kwamen enkele mensen bij elkaar om te brainstormen over een platform voor en door moslims in het Mechelse. Moslims die een positieve bijdrage willen leveren aan de maatschappij waarin we leven. Ideeën werden uitgewerkt, activiteiten bedacht en met veel goede voornemens werd Sharaf VZW geboren met aan de wieg acht mensen die samen de Raad van Bestuur vormen.

 

Sharaf, what’s in a name?
Sharaf is een Arabisch woord; in het Turks “sjeref”
Het heeft de betekenis van eer, trots, reputatie, fatsoen, achting, edel, waardigheid.  Het staat voor waarden als gastvrijheid, vrijgevigheid, bijdrage leveren aan de maatschappij, solidariteit en moed.  Niet onbelangrijk: bij een naam hoort ook een logo. Hierbij het verhaal achter het logo: logo zoektocht (deze tekst is online niet meer beschikbaar: kan hem dus ook niet bekijken en eventueel aanpassen)!

 

Het spectrum van islamitische Mechelaars
Als de media mensen aan het woord willen laten over islam dan komt men meestal uit bij een moskee of een politieke vertegenwoordiger met een islamitische achtergrond.  Het speelveld is veel breder dan dat. Er zijn alsmaar meer hoog opgeleide mensen die hun religie beleven als deel van hun identiteit zonder persé een stem te hebben in het debat.  Deze mensen willen we een stem geven. We willen af van de al te vaak negatieve bijklank die “Islam en Moslim” nu meekrijgen in de media.  Door op te komen voor ons geloof en de waarden die deze met zich meebrengen willen positief in het leven staan.  Door actief deel te nemen aan het Mechelse leven werken we aan wederzijdse herkenning-erkenning en begrip.

 

Visie & missie
Sharaf’s visie is om van moslims volwaardige participerende burgers van deze stad te maken.

Sharaf’s missie is om moslims te helpen hun plaats in deze maatschappij in te nemen, hun rechten te beschermen, hen op hun plichten wijzen, de islamitische gemeenschap toegankelijker te maken, te sensibiliseren, wederzijds begrip te kweken en dialoog aan te moedigen.

Maar onze missie is ruimer.  We richten on naar alle Mechelaars.  Pas wanneer alle Mechelaars samen deelnemen aan het Mechelse leven kan er gewerkt worden aan wederzijds begrip en respect.  We willen de misverstanden t.o.v. elkaar wegwerken en bouwen aan Mechelen waarin elke Mechelaar, welke geloofsovertuiging ook, zijn of haar plekje vindt.

 

Doel
Het doel van de vereniging bestaat erin om mensen uit verschillende lagen van de bevolking samen te brengen teneinde:
– de relaties en contacten in te zetten (als dienstbetoon) voor zowel professionele en privé aangelegenheden alsmede voor het algemeen welzijn
– zich in te zetten voor de maatschappij en hulpbehoevenden
– alles in het werk te stellen om de verstandhouding tussen de verschillende volkeren en culturen te bevorderen zonder onderscheid van ras, geloof, filosofische overtuiging, geslacht, kleur, taal of identiteit
– socio-culturele activiteiten te organiseren in het licht van de doelstellingen

 

Daarom is het voor Sharaf erg belangrijk om elk jaar 4 pijlers onder de aandacht te brengen, steeds vanuit een verbindingsvisie:

 

–        Maatschappij

–        Cultuur

–        Religie

–        Wetenschap

 

Werking-Structuur:

–        dagelijks bestuur: (6) komt één keer per maand samen om de dagelijkse werking van Sharaf te bespreken:

H. Lakhal – Voorzitter

 •  Advocate
 • Balie van Mechelen

A. Riffi – ondervoorzitter

 • Huisarts
 • onbezoldigde lectorhouder, vakgroep KRIT, faculteit geneeskunde VUB
 • Doctoraatsonderzoek: Diabetes en allochtonen
 • Lid van de erkeninningscommissie huisartsen FOD Volksgezondheid

S. Essiaf – penningmeester

 • Bioloog
 • SIOPE Secretary General
 • ECCO Scientific Programme Manager

L. Vandeneede – secretaris

● kabinetsattaché Schepen Walter Schroons Mechelen

● leerkracht lager onderwijs

A. Sefiani – bestuurslid

 

J. Ibrahimi- bestuurslid

 

–        Raad van Bestuur: (max. 15 leden) komt driemaandelijks samen of volgens noodzaak: dagelijks bestuur +

R. Taibi

 • Projectleider – calculator in hvac ventilatie
 • Opleiding bouwkundig tekenaar
 • Trainer U23 fc blaasveld

 

N. Riffi

 • Advocaat

 

H. Riffi

 • regent wiskunde, chemie en biologie
 • gemeenteraadslid Mechelen voor CD&V
 • bestuurslid EVA Integratie en Inburgering

 

A. Aghassaiy

 • Cross media advies
 • Evenement facilitator
 • Regiewerk en publishing brands
 • Venue location specialist

 

B. Mohandiz

 • Sociaal werk ; Human Resources
 • Bemiddelaar VDAB

 

 

–        Algemene ledenvergadering: alle leden, komt 1 keer per jaar samen.