Pages Navigation Menu

Sharaf Mechelen

4 Pijlers

Sharaf wil mensen samenbrengen, een platform te creëren voor alle bevolkingsgroepen door:
– de relaties en contacten in te zetten (als dienstbetoon) voor zowel professionele en privé aangelegenheden alsmede voor het algemeen welzijn
– zich in te zetten voor de maatschappij en hulpbehoevenden
– alles in het werk te stellen om de verstandhouding tussen de verschillende volkeren en culturen te bevorderen zonder onderscheid van ras, geloof, filosofische overtuiging, geslacht, kleur, taal of identiteit
– socio-culturele activiteiten te organiseren in het licht van de doelstellingen

 

Daarom is het voor Sharaf erg belangrijk om elk jaar 4 pijlers onder de aandacht te brengen, steeds vanuit een verbindingsvisie:

 

–        Maatschappij

–        Cultuur

–        Religie

–        Wetenschap

 

1)      Maatschappij:

Wanneer we de term maatschappij bekijken, merken we dat het een zeer ruim begrip is. Volgens het woordenboek (Van Dale) verstaan we hieronder een gemeenschap, een samenleving, wereld of een vereniging ter bevordering van bepaalde belangen.

 

Met Sharaf willen we  een vereniging zijn met als doel de bevordering van een bepaald belang namelijk mensen, culturen  en samenlevingen laten communiceren met elkaar, ze informeren, kortom ze dichter bij elkaar brengen.

 

Dit willen we doen aan de hand van zeer uiteenlopende activiteiten:

 

–        het politiek debat waarbij verschillende topics, die de gewone burger aanbelangen, worden voorgelegd aan politici,

–        de iftar – avond: het samen verbreken van de ramadan met als doel de opbrengst van de avond te doneren aan een goed doel,

–        recepties en netwerking-avonden om leden en geïnteresseerden in contact met elkaar te brengen,

–        bezoeken van verschillende historische monumenten / plaatsen om te weten waar we vandaan komen en waar we nu staan,

–        het luik juridische informatie : klik hier voor meer info  en verschillende artikels over thema’s die de gewone burger aanbelangen,

–        etc..

 

Kortom, Sharaf bouwt mee aan de maatschappij van vandaag en van morgen!

 

–        Linken naar teksten in bijlage: collectieve schuldenregeling en wettelijke garantietermijnen bij de hier hierboven.

 

2)      Cultuur:

Via cultuur mensen verbinden.  Daar willen we met Sharaf op inzetten. Verbinden door verschillen heen.  Omgaan met verschillen en diversiteit betekent omgaan met verdraagzaamheid en een open kijk naar anderen.  Cultuur kan de verbindende kracht zijn die zorgt voor harmonie, die mensen in contact brengt via sociale netwerken en legt de nadruk op onderlinge overeenkomsten en niet op het anders zijn.  We willen alle Mechelaars de kans geven om met andere mensen te genieten van voordrachten, geleide wandelingen, een bezoek aan tentoonstellingen, daguitstappen, een concert, comedy- of toneelavond, …

Linken naar mechelen mixt en le derniere voyage

3)      Religie:

De pijler religie omvat een verscheidenheid aan religieuze teksten en activiteiten die de huidige multiculturele en multireligieuze realiteit in Mechelen onderschrijven.

Onderstaande verzen tonen aan dat ondanks het onverdraagzame imago dat de islam met zich meedraagt, men duidelijk teksten kan terugvinden in de koran die tolerantie  hoog in het vaandel dragen

9:13     O mensen, Wij hebben jullie uit een man en een vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt opdat jullie elkaar zouden kennen. De voortreffelijkste van jullie is de meest rechtvaardige

109:6     Jullie hebben jullie godsdienst en ik heb mijn godsdienst

2:62       Zij die geloven, de joden, de christenen, de sabiërs die in God en de laatste dag geloven en die deugdelijk handelen, voor hen is hun loon bij hun Heer en hebben zij niets te vrezen en zullen zij niet bedroefd zijn.

Met linken naar de teksten die nu bij Islam staan

4)      Wetenschap:

Mensen verbinden via wetenschap.  Al te vaak stuiten artsen en wetenschappers op “moeilijkheden” i.v.m. geloof.  Welke medische ingrepen mogen? Waarmee moet men als verplegend personeel rekening houden wanneer men in contact komt met anders-gelovingen?

In deze rubriek vindt u wetenschappelijke artikels en teksten die te maken hebben met islamitische allochtonen en religie in het algemeen.

Dikwijls wordt er vanuit gegaan dat religie en wetenschap niet samen gaan en dat de ene de andere belemmert.

Indien we terug gaan naar de oude koranische teksten dan vinden we verscheidene passages die het tegendeel bewijzen. In West-Europa heeft het katholicisme de wetenschappelijke vooruitgang ook lange tijd belemmert. Wie hier in de Middeleeuwen durfde opperen dat de aarde misschien wel rond was, riskeerde te branden op de brandstapel. Op hetzelfde moment, beleefde de islamitische wereld echter hoogdagen van de wetenschap, die zelfs gestimuleerd werden door de religie. Er bestaat geen inherente tegenstelling tussen wetenschap en geloof in de Islam. Islam wordt beschouwd een levenswijze, en wetenschappelijk onderzoek is een integraal onderdeel van deze levenshouding. Meer dan 1.000 ayat (koranverzen), dat is meer dan 16% van alle koranverzen, zijn gewijd aan wetenschap.

Trouwens het eerste woord van de koran dat aan de profeet werd geopenbaard was “lees!”.

Eén keer per jaar organiseren we met Sharaf een medisch congres.  In 2014 werken we rond diabetes.  Meer info over dit congres kan u hier lezen.

 

Linken naar teksten: islam en geneeskunde, goede zorg is gekleurde zorg, Abdellatif Riffi over diabetes bij allochtonen, links, DM, …